800 сая төгрөгөөс 3 тэрбум хүртэлх орлоготой 10 албан тушаалтны мэдүүлгийг хянажээ

-