Санал авах өдөр худалдаа үйлчилгээ ажиллуулсан хүнийг 10 сая төгрөгөөр торгоно

УИХ-ын санал хураалт өнөөдөр 7:00 цагт орон даяар эхэллээ.

Энэ өдөр

  • Согтууруулах ундаагаар үйлчилсэн, худалдан борлуулсан,
  • олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ зохион байгуулсан
  • гадаа болон битүү талбайд худалдаа үйлчилгээний төв ажиллуулсан бол Зөрчлийн тухай хуулийн 17 дугаар бүлгийн 17.1.34-д зааснаар хүнийг 10 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг 100 мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.