АТГ-аас үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн байж болох 30 албан тушаалтныг шалгаж байна

АТГ 2019 онд 403 албан тушаалтны ХОМ-ийг хянан шалгасан, зөрчилтэй 35 албан тушаалтанд хариуцлага тооцуулжээ. Шалгасан мэдүүлэг болон хариуцлага тооцуулсан тоо аль аль нь өмнөх оныхоос илт өссөн үзүүлэлттэй гарчээ.

Мөн үндэслэлгүй хөрөнгөжсөн байж болох 30 албан тушаалтныг нарийвчлан шалгаж байна.