2024 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР САРЫН 1-НЭЭС ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР МӨРДӨГДӨЖ ЭХЛЭХ ХУУЛИУДААС БАГЦЛАН ХҮРГЭЖ БАЙНА

1. Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль http://-https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760148379551

2. БОЛОВСРОЛЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ http://-https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760148379551

3. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16759959041191

4. СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16759959012931

5. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай http://-https://dnn.mn/news/279343

6. ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬhttp://-https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760359992351

7. ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ-https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16532027552761...

8. АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗАРИМ ЗААЛТ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ http://-https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16758218141361...

9. ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ -https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760240449761...

10. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ http://-https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760298587161...