ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД

Нийгмийн халамжийн тухай хуулинд тусгагдсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн талаар Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тухай хуулийн заалтуудаас хүргэж байна 

хх