ТООН МЭДЭЭ: Монгол Улсад 100 ба түүнээс дээш настай 92 сонгогч байна